احمد احمدي در رده هشتم کاپ جهاني بادباني قرار گرفت