سايت فدراسيون قايقراني براي دومين بار به عنوان برترين سايت فدراسيونهاي ورزشي برگزيده شد