تيم ملي کاياک بزرگسالان در درياچه آزادي به آب مي زند