دومين مرحله اردوي تيم ملي آبهاي آرام بانوان جوانان برگزار مي شود