مسابقات قهرماني کشور اسلالوم در آبهاي آرام بانوان برگزار مي شود