نفرات برتر طرح نخبه گزيني در بخش کانو اسپرينت معرفي شدند