سيلورهاي دختر و پسر قايق 420 کشورمان به مصاف حريفان مي روند