اردوي تدارکاتي ورزشکاران منتخب در دو گروه برگزار مي شود