اولين مرحله اردوي تيم ملي کانوپولوي بانوان برگزار مي شود