حمايت از محيط زيست يک کار گروهي و جمعي است و همه بايد کمک کنند