قايقرانان ايران در فينال 5 ماده به مصاف حريفان رفتند