داورزني: تمام قد از فعاليت هاي توسعه اي قايقراني حمايت مي کنيم