آغاز هفته دوم ليگ برتر بانوان و آقايان ٢٥ و٢٦ مهرماه بطور همزمان در قزوين و مازندران