فاطمه بهار به عنوان نائب رئيس بانوان هيات قايقراني مازندران منصوب شد