ششمين مرحله اردوي تيم ملي معلولين آبهاي آرام برگزار مي شود