مسابقات قهرماني کشور رفتينگ گراميداشت دهه کرامت برگزار مي شود