يک طلا و 2 برنز حاصل کار پاروزنان ايران در روز چهارم رقابت ها