معاون ورزش بانوان وزارت ورزش از فعاليت هاي قايقراني هيات آذربايجان شرقي بازديد کرد