دويست و شصت و چهارمين جلسه هيات رئيسه فدراسيون قايقراني برگزار شد