زمان مسابقات قهرماني کشور جوانان تغيير کرده است .زمان جديد آن متعاقبا اعلام خواهد شد