مديرکل ورزش و جوانان کرمان با رئيس فدراسيون قايقراني ديدار کرد