دهمين مرحله اردوي تدارکاتي تيم ملي روئينگ برگزار مي شود