مسابقات قهرماني کشور آبهاي آرام آبان ماه برگزار مي شود