اميدوارم آمادگي بچه ها را تا زمان اعزام به مسابقات حفظ کنم