با ترکيبي از با تجربه ها و جوانان تيم خوبي تشکيل داده ايم