دور رفت مسابقات باشگاهها و دسته جات آزاد آبهاي آرام پايان يافت