مجللي به فينال A صعود کرد/ اسدي و اسکنداني راهي فينال B شدند