قايقرانان کشورمان در روز سوم رقابت ها به مصاف حريفان رفتند