با پيشنهاد ايران مواد سرعتي به مسابقات روئينگ در بازيهاي آسيايي اندونزي اضافه شد