ششمين مرحله اردوي تيم ملي کاياک جوانان برگزار مي شود