پاروزنان کشورمان در دور مقدماتي به مصاف حريفان رفتند