اميدوار به کسب مدال طلا هستيم/ روئينگ ايران مي تواند در سطح جهاني رقابت کند