جشنواره آبهاي آرام بانوان در درياچه آزادي برگزار شد