هم در دونفره و هم چهارنفره با هدف کسب مدال طلا پارو مي زنيم