تيم ما پشتوانه بسيار خوبي براي بزرگسالان خواهد بود