هفتمين مرحله اردوي تيم ملي کانوپولوي بانوان بزرگسالان برگزار مي شود