اميدوارم همه قايقرانان مزد زحمات خود را در مسابقات قهرماني آسيا بگيرند