زمان و نحوه ثبت نام کانديداهاي عضويت کميسيون ورزشکاران کميته ملي المپيک؛ اسامي ورزشکاران واجد شرايط اعلام شد