تمام تلاش خود را براي حضور در المپيک لندن خواهيم کرد