فدراسيون قايقراني از پيشکسوتان ورزش ارتش و نيروهاي مسلح تقدير کرد