تيم بانوان در رده پنجم و آقايان در رده ششم مسافت 500 متر قرار گرفتند