دوره مربيگري درجه 3 ويژه نيروي دريايي سپاه برگزار مي شود