مسابقات قهرماني کشور آبهاي آرام بانوان برگزار مي شود