مسابقات آبهاي آرام قهرماني استان خوزستان برگزار شد