آيت اله صفايي بوشهري: زيرساخت هاي ورزش قايقراني در استان بوشهر به حمايت بيشتري نياز دارد/ کمک به ورزش کمک به سلامت جامعه است