مالزي محل مناسبي را براي برگزاري مسابقه در نظر گرفته است