برنامه ملي پوشان کانوپولو در مسابقات قهرماني آسيا مشخص شد