براي حضوري قدرتمند در مسابقات قهرماني آسيا و انتخابي المپيک تلاش خواهيم کرد