جلسه هماهنگي يازدهمين دوره ليگ کانوپولو برگزار مي شود