مسابقات قهرماني کشور کانوپولو بانوان برگزار مي شود